Menu
Vaša korpa

Odustanak od kupovine

Obaveštenje o uslovima, roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora:

 

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021 – u daljem tekstu „Zakon“) kupovina preko našeg portala https://eklik.rs smatra prodajom na daljinu.

Za slučaj prodaje na daljinu Zakon ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora bez dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe i eventualnog umanjenja vrednosti robe, kako je objašnjeno u nastavku.

Pravo na povraćaj ostvaruje se u roku od 14 dana od dana dana kada roba dospe u posed potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: „izjava o odustanku“), koja mora biti potpuno i ispravno popunjena da bi proizvodila pravno dejstvo. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz prethodnog pasusa i proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Obrazac za izjavu o odustanku od kupovine mozete preuzeti na sledećem linku odnosno veb adresi https://eklik.rs/odustanak-od-kupovine-eklik.pdf. Ispravno popunjenu izjavu o odustanku potrebno je poslati email-om na adresu: podrska@eklik.rs, ili fizički na adresu trgovca.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. Zakona, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 33. i 34. Zakona, a kako je objašnjeno u nastavku.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odsutanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao popunjen formular za raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti i ne može se ostvariti pravo na povraćaj novca.

Potrošač je dužan da proizvod vrati neoštećen i u originalnoj ambalaži odnosno pakovanju, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (deklaracija, garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Ukoliko se roba vraća putem poštanske službe ili kurira potrebno je da potrošač zapakuje robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, i slično) radi obezbeđenja pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne robe, odnosno transportnim osobinama proizvoda. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Svaki predmet treba da ima 5 cm slobodnog prostora od zidova kutije i da bude ustrečovan običnom ili pucketavom folijom ili stiroporom.

Obaveza je trgovca da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio ispravno popunjenu izjavu o odustanku. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno koje prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, a što obuhvata primera radi i ako se otpakuju i/ili koriste delovi proizvoda čije otpakivanje ili upotreba nisu neophodni da bi se utvrdile bitne karakteristike robe, ako se proizvod koristi u komercijalne svrhe, ako se daje drugim licima na korišćenje i slično.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda u tolikoj meri da se proizvod ne može ponovo staviti u promet, odbiće se vraćanje novca potrošaču, o čemu će potrošač biti na adekvatan način obavešten.

Ukoliko je vrednost proizvoda umanjena usled oštećenja, neadekvatnog rukovanja, upotrebe koja prevazilazi neophodnu meru, oštećenja originalne ambalaže ili nedostatka sastavnih delova proizvoda, Prodavac će prihvatiti prijem robe a refundaciju će izvšiti umanjenu za odgovarajući procenat koji reflektuje umanjenu vrednost proizvoda, ako se daje na upotrebu drugim licima i slično.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;

8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se na podrska@eklik.rs 

Sodalis doo

Cara Nikolaja II br.88 Beograd, matični broj 17407716, PIB 101600557